Biểu mẫu này cho phép các đặc quyền Rideshare đến Bãi đậu xe Đường sắt tại các Trạm Metrolink của RCTC. Để đủ điều kiện tham gia chương trình bạn phải là thành viên của một hai (2) người trở lên nhóm đi chung đi đến Ga Metrolink trong Quận Riverside để đi tàu Metrolink. Mỗi thành viên chia sẻ chung phải cung cấp thông tin của mình bằng cách sử dụng biểu mẫu bên dưới. Mỗi hình thức cho phép hai thành viên rideshare đăng ký. Nếu nhóm của bạn có nhiều hơn hai thành viên, vui lòng gửi thông tin của (các) thành viên khác vào một biểu mẫu riêng. Các ứng dụng không hoàn chỉnh sẽ không được xử lý.

ỨNG DỤNG RIDESHARE 2 RAILS