کمیسیون حمل و نقل شهرستان ریورساید بر تحویل ایمن پروژه ها متمرکز است که نشان دهنده مسئولیت مالی و بهبود اقتصادی است.

RCTC از بزرگراه‌ها تا مبادلات، از گذرگاه‌های راه‌آهن گرفته تا بهبود ایستگاه‌ها، برای حفظ حرکت ساکنان شهرستان اختصاص داده شده است. کتابخانه پروژه RCTC پروژه های فعلی، آینده، تکمیل شده و بلند مدت را در سراسر شهرستان ریورساید فهرست می کند.