پروژه ها

کمیسیون حمل و نقل شهرستان ریورساید بر تحویل ایمن پروژه ها متمرکز است که نشان دهنده مسئولیت مالی و بهبود اقتصادی است. RCTC از بزرگراه‌ها تا مبادلات، از گذرگاه‌های راه‌آهن گرفته تا بهبود ایستگاه‌ها، برای حفظ حرکت ساکنان شهرستان اختصاص داده شده است. کتابخانه پروژه ما را مشاهده کنید و از فیلترهای سمت راست برای مشاهده پروژه های فعلی، آینده، تکمیل شده و بلندمدت در سراسر شهرستان ریورساید استفاده کنید.

فیلتر پروژه ها